ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.مشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی