ولایت فقیه همان ولایت رسول اللهولایت فقیه همان ولایت رسول اللهمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امرمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی