تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدردانشجو، خدمتگزار مملکتدانشجو، خدمتگزار مملکتباید به مردم خدمت بکنیمباید به مردم خدمت بکنیمچهار سالها می‌گذردچهار سالها می‌گذردما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیممستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به مظلومینخدمت به مظلومینبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناخت خدمت به مردم صفحه 2