باید به مردم خدمت بکنیمباید به مردم خدمت بکنیمچهار سالها می‌گذردچهار سالها می‌گذردما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیممستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودبهشتی یک ملت بودبهشتی یک ملت بوداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کند خدمت به مردم صفحه 2