خدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصاخلاق نیکاخلاق نیکبا مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدمردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدمردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدبرای مردم ضربتی کار کنیدبرای مردم ضربتی کار کنیدعمّال آمریکاییعمّال آمریکایی خدمت به مردم صفحه 2