مستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودبهشتی یک ملت بودبهشتی یک ملت بوداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کندشاخص دولت انقلابی | برای خدمت به مستضعفین آمده باشدشاخص دولت انقلابی | برای خدمت به مستضعفین آمده باشدآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتواننددر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش برونددر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش بروند خدمت به مردم صفحه 2