دانشجو، خدمتگزار مملکتدانشجو، خدمتگزار مملکتباید به مردم خدمت بکنیمباید به مردم خدمت بکنیمچهار سالها می‌گذردچهار سالها می‌گذردما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیممستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانطرح - خدمت به مظلومینطرح - خدمت به مظلومینبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بود خدمت به مردم صفحه 2