مردمِ مسلم مردمِ مسلم وصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداونددر خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتاندوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیباید به مردم خدمت بکنیمباید به مردم خدمت بکنیم خدمت به مردم صفحه 2