راه امام | قدر این ملت را بدانیدراه امام | قدر این ملت را بدانیدوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندمردمِ مسلم مردمِ مسلم در خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتاندوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعی خدمت به مردم صفحه 3