ستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریخشعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدوعده پیروزیوعده پیروزیبرای خدا قیام کنیدبرای خدا قیام کنیدجهان ایمن از صیّاد نیستجهان ایمن از صیّاد نیستهفده شهریور از «ایّام الله» استهفده شهریور از «ایّام الله» استپیوستگی با خدا، رمز پیروزیپیوستگی با خدا، رمز پیروزیما برای شکممان قیام نکردیم، ما برای اسلام قیام کردیمما برای شکممان قیام نکردیم، ما برای اسلام قیام کردیماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویم قیام برای خدا صفحه 2