ستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریخبه پا خیزیدبه پا خیزیدشعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدوعده پیروزیوعده پیروزیبرای خدا قیام کنیدبرای خدا قیام کنیدجهان ایمن از صیّاد نیستجهان ایمن از صیّاد نیستهفده شهریور از «ایّام الله» استهفده شهریور از «ایّام الله» استپیوستگی با خدا، رمز پیروزیپیوستگی با خدا، رمز پیروزیما برای شکممان قیام نکردیم، ما برای اسلام قیام کردیمما برای شکممان قیام نکردیم، ما برای اسلام قیام کردیم قیام برای خدا صفحه 2