توصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودبر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدقیام جهانی مستضعفینقیام جهانی مستضعفینهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیاتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفیناراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرین قیام برای خدا صفحه 2