شعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدوعده پیروزیوعده پیروزیبرای خدا قیام کنیدبرای خدا قیام کنیدجهان ایمن از صیّاد نیست...جهان ایمن از صیّاد نیست...هفده شهریور از «ایّام الله» استهفده شهریور از «ایّام الله» استپیوستگی با خدا، رمز پیروزیپیوستگی با خدا، رمز پیروزیما برای شکممان قیام نکردیم، ما برای اسلام قیام کردیمما برای شکممان قیام نکردیم، ما برای اسلام قیام کردیماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویمملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سید الشهدا استملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سید الشهدا است قیام برای خدا صفحه 2