بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خداوعده قطعیوعده قطعیآه مظلومانآه مظلوماناراده الهیاراده الهیاینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آورددنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییبرای خدابرای خداقدرت ملتقدرت ملت قیام برای خدا صفحه 2