تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی