شرافت غدیرشرافت غدیرروی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده استاعجوبه خلقتاعجوبه خلقتفارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!مقام امیرالمومنین علیه‌السلاممقام امیرالمومنین علیه‌السلامحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استشیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالبالگوی حکومت اسلامیالگوی حکومت اسلامیغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشد غدیرخم صفحه 2