امیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدآوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشور طنین‌انداز و افتخارساز استآوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشور طنین‌انداز و افتخارساز است امام خمینی: انعکاس جهانی انقلاب مظلومان را بر ستمگران شورانده و امید است مقدمات ظهور منجی را فراهم آورد امام خمینی: انعکاس جهانی انقلاب مظلومان را بر ستمگران شورانده و امید است مقدمات ظهور منجی را فراهم آوردپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بوددنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استدنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودانقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی