امام خمینی: انعکاس جهانی انقلاب مظلومان را بر ستمگران شورانده و امید است مقدمات ظهور منجی را فراهم آورد

این مولود نوپای ابراهیمی- محمدی به رشد و قدرت خود ادامه داده به پیش می‌رود و انعکاس جهانی آن ملتهای دربند را در سراسر جهان به خود آورده و مظلومان را بر ستمگران شورانده است و امید است آفتاب درخشان اسلام بر جهانیان نور افشاند، و مقدمات ظهور منجی بشریت را فراهم آورد. ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

هذا المولود الإبراهیمی- المحمدی (صلی الله علیهما و آلهما) و الذی وقف لتوّه علی قدمیه، یواصل النضج و القدره و یتقدّم إلی الامام و إشعاعاته إلی العالم قد اعادت الشعوب الاسیره إلی انفسها، و اثارت المظلومین علی الظالمین، و نامل فی ان تشرق شمس الإسلام اللامعه باشعتها علی العالمین و تتهیّا مقدمات ظهور منجی البشریه. ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵

This fledgling child of Ibrahim and Muhammad (May God's peace be upon them) continue to grow and gain power and fame. It is proceeding and its global reflection is going to awaken the shackled nations across the world, encouraging the oppressed to revolt against oppressors. It is hoped that the brilliant sun of Islam would shine out on the world and pave the ground for reappearance of the Savior. 11 February 1985

دریافت طرح
اشتراک  امام خمینی: انعکاس جهانی انقلاب مظلومان را بر ستمگران شورانده و امید است مقدمات ظهور منجی را فراهم آورد
کلیدواژه:
امام خمینیانقلاب اسلامی ایرانانتظار فرجانقلاب اسلامی و نهضت های اسلامی