خرید حجخرید حجطرد شیاطینطرد شیاطینبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدحرم آمریکاییحرم آمریکاییحج بی‌برائت، حج نیستحج بی‌برائت، حج نیست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی