به فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید

با حال شعور و عرفان به مشعر‌الحرام و عرفات روید و در هر موقف به اطمینان قلب بر وعده‌های حق و حکومت مستضعفان بیفزایید و با سکوت و سکون تفکر در آیات حق کنید و به فکر نجات محرومان و مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید و راههای نجات را از حق، در آن مواقف کریمه طلب کنید. ۱۶ مرداد ۱۳۶۵

توجهوا الی المشعر الحرام و عرفات بحاله من الخشوع و العرفان، و ازدادوا فی کل موقف یقیناً بتحقق الوعد الالهی حول حکومه المستضعفین، و تفکروا فی آیات الله بسکون و وقار، و فکروا فی إنقاذ المحرومین و المستضعفین من مخالب الاستکبار العالمی، و اطلبوا التوفیق من الله تعالی لمعرفه طرق النجاه فی تلک المواقف الکریمه. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶

In an instinctive and gnostic state, rush to the Mash'ar al-Haram and 'Arafat; in every station, enhance the certainty of the heart in the promises of God and the rule of the downtrodden; silently and solemnly reflect on the signs of God; think for the deliverance of the downtrodden and the deprived from the clutches of the global imperialism, and in those holy stations, ask for the ways of deliverance from God. 7 August 1986

دریافت طرح
اشتراک به فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید
کلیدواژه:
مستضعفیناستکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانحج و جایگاه آناسلام مستضعفان و محرومانحجامام میراث فرهنگی نیست