دنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستدنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستملت ایران بپاخاسته که نگذارد این لانه های جاسوسی در ایران به عمل ننگین خود ادامه دهندملت ایران بپاخاسته که نگذارد این لانه های جاسوسی در ایران به عمل ننگین خود ادامه دهند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی