لانه فساد را قبضه کردند

آمریکا و همه قدرتش؛ یک عدّه جوان می‌روند، سفارتش را می‌گیرند، و جلوی مفسده‌جوئی‌ها را می‌گیرند و آن لانه فساد را قبضه می‌کنند و آمریکا نمی‌تواند کاری بکند در اینجا. این استقلال ماست. ۱۶ آبان ۱۳۵۸

امریکا مع کل قوتها، یهاجم عدد من الشبان سفارتها ویحتلونها ویعتقلون من فیها دون ان تستطیع فعل شی‏ء. هذا یعنی اننا مستقلون. ۱۶ ذی الحجّه ۱۳۹۹

America with all its powers could do nothing when our young people went and captured its corruption center and seized those seditious people in its embassy. This is our independence. November 7, 1979

دریافت طرح
اشتراک لانه فساد را قبضه کردند
کلیدواژه:
جوانانآمریکاسیزدهم آبان 1358تسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکا