عمّال آمریکاییعمّال آمریکایینصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیریشما هم عمّال آمریکایید، لکن ملتفت نیستید!شما هم عمّال آمریکایید، لکن ملتفت نیستید!رقابت‌های انتخاباتی هرگز نباید موجبات تفرقه باشدرقابت‌های انتخاباتی هرگز نباید موجبات تفرقه باشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی