شما هم عمّال آمریکایید، لکن ملتفت نیستید!شما هم عمّال آمریکایید، لکن ملتفت نیستید!رقابت‌های انتخاباتی هرگز نباید موجبات تفرقه باشدرقابت‌های انتخاباتی هرگز نباید موجبات تفرقه باشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی