شکست‌خورده‌هاشکست‌خورده‌هاپوساندن از داخلپوساندن از داخل عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی