اسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام امروز امانتی در دست ماستوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدشاه خودش را همه ملت میدانست و برای دیگران ارزش قائل نبود، همین اسباب این شد که به این ملت آن خیانت ها را کردشاه خودش را همه ملت میدانست و برای دیگران ارزش قائل نبود، همین اسباب این شد که به این ملت آن خیانت ها را کردمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چینددر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمکسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم ولی هیهات که...کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم ولی هیهات که... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی