خیانت به مملکتخیانت به مملکتخیانت دوستانخیانت دوستانمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشنداسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام امروز امانتی در دست ماستوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدشاه خودش را همه ملت میدانست و برای دیگران ارزش قائل نبود، همین اسباب این شد که به این ملت آن خیانت ها را کردشاه خودش را همه ملت میدانست و برای دیگران ارزش قائل نبود، همین اسباب این شد که به این ملت آن خیانت ها را کردمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چینددر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمکسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیمکسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی