اسلام امروز امانتی در دست ماست

اسلام امروز امانتی در دست ماست و اگر خللی در آن وارد شود علاوه بر آن که آخرت ما از بین رفته است، دنیای ما هم بر باد می‌رود. ۲۸ بهمن ۱۳۶۳

الإسلام الیوم امانه فی ایدینا فلو تعرّض لایّ خلل فإنَّه بالإضافه إلی ضیاع آخرتنا فإنَّ دنیانا ستذهب ادراج الریاح. ۲۶ جمادی الاول ۱۴۰۵

Islam is, today, a trust in our hand and if any harm is inflicted on it, we will lose both this world and the hereafter. 17 February 1985

دریافت طرح
اشتراک اسلام امروز امانتی در دست ماست
کلیدواژه:
امام خمینیاسلامخیانت