خطبه‌های روایتخطبه‌های روایتخطبه‌‎های تاریخیخطبه‌‎های تاریخیپیشوایان صبرپیشوایان صبرخطبه‌های تاثیرگذارخطبه‌های تاثیرگذارافتخار عالمافتخار عالمپیروی از پیشوایان صبرپیروی از پیشوایان صبرخطبه‌های تاثیرگذارخطبه‌های تاثیرگذارمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امرمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی