پیروی از پیشوایان صبرپیروی از پیشوایان صبرخطبه‌های تاثیرگذارخطبه‌های تاثیرگذارمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امرمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی