مغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریفریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودخروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانمنتظر آمریکامنتظر آمریکاحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مانباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدنباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشد استعمار صفحه 2