عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندمامور انتقاممامور انتقامبهترین نوکر آمریکابهترین نوکر آمریکادست نشاندهدست نشاندهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارترس پهلوی از دانشگاهترس پهلوی از دانشگاهفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیکوشش برای انحراف دانشجویانکوشش برای انحراف دانشجویان استعمار صفحه 2