فاجعه دردناکفاجعه دردناکدانشگاه مستقلدانشگاه مستقلاز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندمامور انتقاممامور انتقامبهترین نوکر آمریکابهترین نوکر آمریکادست نشاندهدست نشاندهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزه استعمار صفحه 2