فاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارترس پهلوی از دانشگاهترس پهلوی از دانشگاهفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیکوشش برای انحراف دانشجویانکوشش برای انحراف دانشجویاندانشگاه وابسته عامل خرابی مملکتدانشگاه وابسته عامل خرابی مملکتفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهوحدت کلمه اسلامیوحدت کلمه اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامی استعمار صفحه 2