خروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانمنتظر آمریکامنتظر آمریکاحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مانباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدنباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهددنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از آمریکا استدنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از آمریکا استتلاش آمریکا برای بلعیدن ذخایر کشورهای تحت سلطهتلاش آمریکا برای بلعیدن ذخایر کشورهای تحت سلطه۱۹ شهریور سالروز درگذشت ابوذر زمان، آیت الله طالقانی۱۹ شهریور سالروز درگذشت ابوذر زمان، آیت الله طالقانی استعمار صفحه 2