فریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودخروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانمنتظر آمریکامنتظر آمریکاحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیدآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مانباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدنباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهد استعمار صفحه 2