حجاب و آزادیحجاب و آزادیدختران انقلابدختران انقلابنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی