نقشه این بود که جامعه را فاسد کنند

نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب در زمان قُلْدرِ نافهم، رضاخان، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند تبدیل کنند به یک قشری که فاسد کنند جامعه را. این نقشه نه اختصاص به بانوان داشت؛ بلکه جوانان و مردان را بکشانند به مراکز فساد. ۲۵ اسفند ۱۳۵۹

کانت الخطه ترمی إلی تبدیل هذه الفئه العزیزه التی یجب علیها بناء المجتمع من خلال موامره کشف الحجاب فی زمان الشقی الاحمق رضا خان و تبدیلها إلی فئه مفسده للمجتمع و هذه الخطه لم تکن تختص بکن ایتها السیدات بل کانت ترید جر الشباب و الرجال إلی مراکز الفساد. ۹ جمادی الاول ۱۴۰۱

The conspiracy during the reign of the cruel and ignorant Rida Khan was to make this noble stratum of society a cause of corruption. This plot was not only directed toward you women but it was in fact aimed at dragging the youth and the men toward the centers of corruption. 16 March 1981

دریافت طرح
اشتراک نقشه این بود که جامعه را فاسد کنند
کلیدواژه:
نقشه‌های استعماری درباره زنانتظاهر به آزادی زنان در طاغوتزنانرژیم پهلویفسادرضا شاه پهلوی(رضاخان)حجاب