جهان ایمن از صیّاد نیست...جهان ایمن از صیّاد نیست... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی