جهان ایمن از صیّاد نیستجهان ایمن از صیّاد نیست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی