دفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدتا آخرین نفستا آخرین نفسروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده استمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروز مبارزه صفحه 2