مجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیعحماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت ملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزنداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شودمبارزه برای حکومت حقمبارزه برای حکومت حقدفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدتا آخرین نفستا آخرین نفس مبارزه صفحه 2