اهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعماربهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیعحماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت ملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزند مبارزه صفحه 2