افتخار عالمافتخار عالمملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسهیهات منا الذلههیهات منا الذلهانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هااهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمار مبارزه صفحه 2