مبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیداسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرکجنگ فقر و غناجنگ فقر و غنامبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودافتخار عالمافتخار عالمملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدس مبارزه صفحه 2