کمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسهیهات منا الذلههیهات منا الذلهانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هااهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعماربهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشند مبارزه صفحه 2