مبارزه برای حکومت حقمبارزه برای حکومت حقدفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدتا آخرین نفستا آخرین نفسروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده استمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما مبارزه صفحه 2