جهاد عقیدهجهاد عقیدهدرود بر مردان خدادرود بر مردان خداقدرت ایمانیقدرت ایمانیحماسه مقاومتحماسه مقاومتبخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خداهر دو پیروزیهر دو پیروزیدنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییگذر از جانگذر از جان مبارزه صفحه 2