روز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده استمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهنصیحت به امیرالمونیننصیحت به امیرالمونینبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید مبارزه صفحه 2