درس مبارزهدرس مبارزهملت بی‌باکملت بی‌باکتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...مذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشپیروان اسلامپیروان اسلامنترسیدن از حصر اقتصادینترسیدن از حصر اقتصادیمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحید مبارزه صفحه 3