بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خداهر دو پیروزیهر دو پیروزیدنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییگذر از جانگذر از جانامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومحماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایمان مبارزه صفحه 2