خودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهوشیار باشیدهوشیار باشیدما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی