هوشیار باشیدهوشیار باشیدما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی