قطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هارفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندخودمان تولید کنیمخودمان تولید کنیمماموریت برای وطنماموریت برای وطنمسابقه مصرفمسابقه مصرفسیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی