سیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی