هیاهوی گریه‌هاهیاهوی گریه‌هاید واحدهید واحدهدست غیب در کار استدست غیب در کار استآواز بلندآواز بلندسفر عشقسفر عشقنور چو خورشید تو....نور چو خورشید تو....تحکیم وحدتتحکیم وحدتآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداست اربعین حسینی صفحه 2