نور چو خورشید تو....

مست صهبای تو می‌باشم و اندر هوسم
غرق دریای وصال توام و در طلبم‏

پرتو نور چو خورشید تو اندر همه جا است
جستجو در حرم و بتکده؟! اندر عجبم‏

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک نور چو خورشید تو....
کلیدواژه:
شعردیوان اماممحرم و عاشورااربعین حسینیزیارت اربعیندیوان اشعار