با قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریمقدرت خدادادیقدرت خدادادی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی