رفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علمفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهمغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیداگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشید خودباوری صفحه 2