مغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیداگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشیدجلوی فرهنگ ما را گرفتندجلوی فرهنگ ما را گرفتندمخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»باید خودکفا باشیم نباید دستمان را دراز کنیم پیش دشمنمان که از آنها چیزی بگیریم برای زندگیمانباید خودکفا باشیم نباید دستمان را دراز کنیم پیش دشمنمان که از آنها چیزی بگیریم برای زندگیمانما از محاصره اقتصادی باکی نداریمما از محاصره اقتصادی باکی نداریم خودباوری صفحه 2