وصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندمعجزه باورمعجزه باورملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاروحیه خودباوریروحیه خودباوریما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیموابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارج خودباوری صفحه 2