ملت مشکل‌گشا

ملت بزرگ ایران مشکلات خود را هر چه باشد با همت والای خود از سر راه جمهوری اسلامی بر می‌دارد و در جمیع جبهه‌ها پیروزمندانه به پیش می‌رود، و با اتکال به خدای بزرگ و اعتماد به نفس، از هیچ قدرتی هراس ندارد. ۱۲ آبان ۱۳۶۰

الشعب الإیرانی العظیم سیزیل المشاکل العالقه فی طریق الجمهوریه الإسلامیه بعزیمته الصادقه وسیتقدم إلی الامام منتصراً فی جمیع الجبهات ولن یهاب قوه بالاعتماد علی اللّه تعالی والاعتماد علی نفسه. ۶ محرم ۱۴۰۲

The great nation of Iran will overcome all problems with effort, will be victorious on all fronts, and thanks to self-confidence and reliance on God we will not fear any power. November 3, 1981

دریافت طرح
اشتراک ملت مشکل‌گشا
کلیدواژه:
امام خمینیخودباوریحاکمیت مردم در نظام اسلامیاقتدارملیملت ایراننصرت الهیتولید ملیمشکلاتمردممشارکت مردمهوشیاری مردماعتماد به مردم