اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج، من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثناء ندارداگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج، من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثناء ندارددخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی از (#قوه_قضاییه) صادر شد هیچ فردی حق #جوسازی، نه در روزنامه ها نه در نطق ها را ندارداگر حکمی از (#قوه_قضاییه) صادر شد هیچ فردی حق #جوسازی، نه در روزنامه ها نه در نطق ها را نداردهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کنندهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کننداعضای شورای نگهبان روی مواضع اسلام قاطع بایستیداعضای شورای نگهبان روی مواضع اسلام قاطع بایستیدهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستندقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهدقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهدغلط می کنی قانون را قبول نداری!غلط می کنی قانون را قبول نداری! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی