ملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هاسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلمسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلماهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعماروظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوان مبارزه با استکبار صفحه 2