انقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هاسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلمسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلماهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعماروظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانبهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنان مبارزه با استکبار صفحه 2