حماسه مقاومتحماسه مقاومتحماسه مقاومتحماسه مقاومتبخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خداظلم بر بشرظلم بر بشرهر دو پیروزیهر دو پیروزیوعده قطعیوعده قطعیمنطق اقلیتمنطق اقلیتآه مظلومانآه مظلومان مبارزه با استکبار صفحه 2