مذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشپیروان اسلامپیروان اسلامما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...ظلم میانجیگریظلم میانجیگریتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانحق در مقابل باطلحق در مقابل باطلمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحید مبارزه با استکبار صفحه 2