اهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعماروظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانبهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی