تحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانحق در مقابل باطلحق در مقابل باطلمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدجنگ فقر و غناجنگ فقر و غنامبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیق مبارزه با استکبار صفحه 2