برافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هاسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلمسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلم مبارزه با استکبار صفحه 3