استفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهیدعوت به ضیافت اللهدعوت به ضیافت اللهبه دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودشحب مقام و شهرتحب مقام و شهرت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی