ملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی