از خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمدر لباس سربازیدر لباس سربازی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی