حفظ مساجد تکلیف استحفظ مساجد تکلیف استمساجد را پر کنیدمساجد را پر کنیدمساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتیمساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتیحفظ مساجد تا به ثمر رسیدن نهضتحفظ مساجد تا به ثمر رسیدن نهضتاگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی