۵۷/۱۱/۰۵ » مصاحبه امام با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » بخشی از سخنان امام در بهشت زهرا (س)
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » پاسخ امام به سوال خبرنگار در هواپیما درباره احساس بازگشت
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » بازگشت امام به میهن پس از تبعید در ۱۲ بهمن ۵۷
45:29
۵۷/۱۰/۱۱ » سخنان امام خمینی (ره) درباره مخالفت با جمهوری اسلامی
45:29
۵۷/۱۲/۱۰ » سخنان امام خمینی (ره) خطاب به مردم درباره نوع حکومت
45:29
۵۷/۰۹/۲۵ » نظر امام خمینی (ره) درباره عدم مقبولیت شاه و برکناری وی
45:29
۵۷/۰۸/۱۷ » سخنان امام خمینی (ره) درباره ویژگی های حاکم اسلامی
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » سخنان امام خمینی (ره) در بدو ورود به ایران در بهشت زهرا
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1358