۶۵/۰۶/۰۲ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره عظمت حضرت علی (ع)
45:29
۶۵/۰۳/۱۹ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس و ترک حب دنیا
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1366