۶۶/۰۹/۱۹ » تحویل وصیت نامه سیاسی الهی به خبرگان
07:30
بیانات تصویری امام خمینی سال 1367