۶۶/۰۹/۱۹ » تحویل وصیت نامه سیاسی الهی به خبرگان
07:30
۶۶/۰۶/۰۱ » سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت در آستانه هفته دولت (فاجعه کشتار حجاج)
22:16
۶۶/۰۳/۰۸ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
31:22
بیانات تصویری امام خمینی سال 1367