فیلم

نهضت اسلامی

دستاورد شهادتها و مصائب دوران انقلاب‌
شرکت در انتخابات تکلیف شرعی مردم
تذکر به همه اقشار، برای حفظ قانون‌
امید این ملت
منافع جنگ بیشتر از ضررهایش بود
نهضت الهی ما حساب حسابگران را باطل کرد
تا این نهضت هست و تا این قدرت الهی هست، شما به پیش می‌روید
نهضت برای اقامه عدل است
نهضت مقدس اسلامی سربازان محترم را در کنار ما نشاند
بیشتر