فیلم

مصاحبه خارجی

مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه‌
مصاحبه امام با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار
بیشتر