فیلم

تنفیذ

سخنرانی در جمع مسئولان کشور (تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای)
در انتظار طلوع | قسمت سی و چهارم
بیشتر