فیلم

مستضعفین

اشرافیت مسئولین
انتظار فرج و معنای صحیح آن
قدرتهای بزرگ و تلاش برای عدم دستیابی مسلمین به سیاست
دفاع از مسلمین جهان
مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
خوف قدرتها از گسترش اسلام
لزوم ساده زیستی مسئولین برای حل مشکلات مردم
اشرافی گری مانع توجه به درد مردم
بیشتر