فیلم

حضرت موسی (ع)

سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران (اسلام و اقلیتهای مذهبی)
بیشتر