فیلم

برنامه ریزی

اگر خیال کنید نمی توانید نخواهید توانست
اهمیت برنامه‌ریزی در مسائل کشور
لزوم برنامه ریزی مسائل کشور بوسیله متخصصین و روحانیون
بیشتر