فیلم

جهاد

آنها تبع شیطان هستند و شما تبع خدا هستید
عزت و استقلال ارزش و شرافت بزرگ انسانی
جهاد سازندگی، جهاد نفس
حفظ ثغور اسلام ، افضل فرائض اسلامی
برای حفظ کشوراسلام
قوای مسلح ، کشاورزان و کارگران ، مجاهدین فی سبیل الله
ملت ما بیدار باشد!
فتح و ظفر ان شاء الله تعالی نزدیک است
یک همچو ملتی شکست ندارد
بیشتر