فیلم

جهاد

ما از شهید دادن باکی نداریم
دعوت به رعایت موازین اسلامی‌
ایستادگی تا آخرین نفر
بیشتر