فیلم

جامعیت دین

تربیت انسان هدف تمامی ادیان الهی‌
ادیان به همه ابعاد بشر کار دارند
سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران (اسلام و اقلیتهای مذهبی)
بیشتر