فیلم

وابستگی

باور انسان اساس تمام امور است
استقلال و رهایی از وابستگی در گرو خودباوری
اگر افکار یک ملتی وابستگی داشته باشد...
باورتان بیاید که ماهم میتوانیم
قوای مسلح ، کشاورزان و کارگران ، مجاهدین فی سبیل الله
همه چیز ما در دانشگاه است
انسان دانشگاهی
حوزه و دانشگاه باید تهذیب بشوند
دانشگاه باید مرکز علم و تهذیب باشد
بیشتر